Táto Všeobecná dohoda a podmienky v rámci Projektu: Posledná diéta (ďalej len “dohoda”) upravuje, vysvetľuje a vymedzuje podmienky kurzu prevádzkovaného poskytovateľom Obchodné meno: Jakub Bucko

IČO: 53305973

DIČ: 1126790412

IČ DPH: SK1126790412

Miesto podnikania: 83106 Bratislava-Rača, Hubeného 2499/14 a nadobúda platnosť prihlásením (a úhradou poplatku) kupujúceho do programu.

Poskytovateľ sa v rámci tohto kurzu/projektu (ďalej aj “program”) zaväzuje poskytnúť tréningový program, všeobecné odporúčania v rámci stravy a edukačný obsah, ktoré však nie sú náhradou lekárskej starostlivosti a všetky informácie poskytnuté kupujúcemu (ďalej len “klientovi”) slúžia výhradne informačným účelom a nie sú náhradou za kvalifikovanú, odbornú lekársku pomoc, konzultáciu či starostlivosť. Akékoľvek úpravy v životnom štýle, tréningovom programe a bežnom fungovaní klienta vyplývajúce z informácií získaných v tomto kurze, sa klient zaväzuje vopred konzultovať s lekárom. Prihlásením a úhradou poplatku za kurz klient prehlasuje, že účasť v takomto programe taktiež konzultoval s lekárom a ten ho prehlásil za zdravotne spôsobilého. Klient sa tiež zaväzuje, že pred kúpou programu sa bude dôkladne informovať ohľadom jeho obsahu a prípadných nejasnosti na e-mailovej adrese: coach@jakubbucko.com.

  1. Popis poskytovaných služieb

Poplatok za celý program je hradený formou jednorazovej úhrady. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť klientovi prístup k edukačnému kurzu na obdobie 14 týždňov, pričom jednotlivé lekcie kurzu budú klientovi poskytnuté postupne prostredníctvom softvéru LearnDash počas 10 týždňov (počínajúc oficiálnym začiatkom kurzu, s ktorým bol klient jasne oboznámený), kedy sa každý týždeň klientovi sprístupní klientovi nový obsah za predpokladu aktívnej participácie v kurze a splnení nevyhnutných úloh z toho predchádzajúceho. Po 14 týždňoch bude klientovi prístup k edukačnému kurzu automaticky odobratý.

Okrem prístupu k edukačnému kurzu a jeho obsahu sa poskytovateľ zaväzuje klientovi sprístupniť všeobecné silové tréningové programy na 10 týždňov, vrátane pokynov k ich vykonávaniu a potrebnému prispôsobeniu zo strany klienta, pokiaľ bude takéto prispôsobenie nevyhnutné. Poskytovateľ zdôrazňuje, že sa nejedná o individualizovaný tréningový plán na mieru, ale všeobecný tréningový program s detailnými pokynm na prípadné úpravy zo strany klienta (nie Poskytovateľa). Klient bude mať k dispozícii 2 varianty tréningových programov na úvodné 4 týždne programu a 2 varianty tréningových programov na zvyšných 6 týždňov programu.

Klientovi bude tiež poskytnutý prístup do komunitnej online skupiny, kde bude môcť spolu s ostatnými participantami kurzu komunikovať a účastniť sa pravidelných online videohovorov s Poskytovateľom. 

  1. Očakávania

Poskytovateľ žiada a oboznamuje klienta s nasledujúcimi skutočnosťami:

  1. Garancie a záruky

Klient rozumie a súhlasí s tým, že klient je v plnom rozsahu zodpovedný za jeho progres a výsledky dosiahnuté v rámci programu. Poskytovateľ mu v rámci rozsahu vyplývajúceho z povahy kurzu a programu pomôže a bude nápomocný, no výsledky závisia iba od klienta a jeho schopnosti riadiť sa prípadnými odporúčaniami vyplývajúcich z obsahu kurzu.

Poskytovateľ písomne ani verbálne nesľúbil a nesľubuje žiadne garancie a záruky ohľadom výsledkov, progresu, príjmu či zlepšenia kvality života klienta. Klient rozumie, že sa nejedná o individualizovaný, ale naopak skupinový program a výsledky každého klienta sa môžu líšiť. Posyktovateľ teda pre klienta nevytvára žiadne záruky, okrem faktu, že mu budú dodané všetky materiály a podklady načas a v potrebnej kvalite v súlade s touto dohodou a Všeobecnými obchodnými podmienkami uvedenými na webovej adrese www.jakubbucko.com.