logo - jakubucko.com STRENGTH & PHYSIQUE COACH

Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

1.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou

Obchodné meno: JB Coaching s.r.o.
IČO: 54499470
DIČ: 2121965846
IČ DPH: SK2121965846
Sídlo: Hubeného 14, Bratislava – mestská časť Rača 831 53

zapísanej v registri Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III Vložka číslo:  168625/B

(ďalej aj “Predávajúci”) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru, alebo služieb ponúkaného Predávajúcim na webstránke Predávajúceho a ktorá vystupuje v pozícii spotrebiteľa v zmysle ďalších ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok.
Kontakt na predávajúceho je:

Jakub Bucko, Hubeného 14, 831 53, Bratislava, Slovenská republika

Email: coach@jakubbucko.com, tel.č.: +421 908 910 944

1.2. Dodávateľom služieb ponúkaných na web stránke je Predávajúci.

1.3. Objednávateľom (Kupujúcim) na www.jakubbucko.com a v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávku vo vlastnom mene, prostredníctvom web stránky Predávajúceho, a ktorá obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku vo vlastnom mene telefonicky, alebo zaslaním emailu či inou formou písomnej komunikácie.

1.4. Pri objednávaní ako fyzická osoba – nepodnikateľ uveďte vaše meno, priezvisko, adresu kam má byť doručený tovar, telefónne číslo a e-mail. Ak nakupujete ako právnická osoba (na firmu alebo živnosť) v objednávke tiež uveďte vaše obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH a fakturačnú adresu ak je odlišná od adresy doručenia.

1.5. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov (č. 102/2014 Z.z.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľský subjekt, ktorý nie je spotrebiteľom, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami Obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Zb.), všetky v znení neskorších noviel.

1.6. Tovarom sa rozumejú všetky produkty a poskytované služby uvedené v ponuke v platnom prehľade internetového obchodu a na webstránke www.jakubbucko.com

1.7. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odlišné dohody v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.8. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.9. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. Používateľský účet

2.1. Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar (ďalej len “používateľský účet”). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednávať tovar tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho používatelského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to predovšetkým v prípade, keď kupujúci svoj používateľský účet dlhšie než 12 mesiacov nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to predovšetkým s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, resp. s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

3. Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1. Celá prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníku sa nepoužije.

3.2. Webové rozhranie obchodu a webstránky obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých druhov tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru, ak to z charakteru tovaru vyplýva. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia výhradne v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje predovšetkým informácie o:

3.4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar “vloží” kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.4.2. spôsoboch úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako “objednávka”).

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho odhaliť a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo “Objednať s povinnosťou platby”. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom účte či v objednávke (ďalej len “elektronická adresa kupujúceho”).

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstve tovaru, výške kúpnej ceny, predpokladaných nákladoch na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatej objednávky (akceptovaním), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.


4. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1. Aktuálna cena tovarov a služieb je uvedená na web stránke a pri produktoch v internetovom obchode. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

– bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány TrustPay

– bezhotovostne úhradou faktúry zaslanej Predávajúcim na e-mailovú adresu Kupujúceho, ak takáto možnosť vyplýva z charakteru objednávaného tovaru a obe strany súhlasili s takouto možnosťou úhrady

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je vyslovene uvedené inak, kúpnou cenou sú ďalej chápané aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. V prípade kúpy fyzických produktov a vzdelávacích kurzov Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu alebo inú podobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4. V prípade platby na základe úhrady faktúry prevodom na účet Predávajúceho je Kupujúci povnný uhradiť kúpnu cenu tovaru do dátumu splatnosti danej faktúry. V opačnom prípade je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a nárokovať si úhradu vzniknutých nákladov, ak mu takéto náklady neuhradením faktúry zo strany Kupujúceho vznikli.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený v momente pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

4.6. Predávajúci je oprávnený, predovšetkým v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianského zákonníku sa nepoužije.

4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné navzájom kombinovať.

4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad – faktúru predávajúci zašle v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

4.9. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovení § 1837 občianskeho zákonníka, okrem iného nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho, vyrobeného na mieru alebo pre jeho osobu.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok či o iný prípad, kedy nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený kvôli svojej povahe obvyklou poštovou cestou.

5.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť prostriedky poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6. V prípadoch, kedy má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.7. V prípade, že je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeku účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6. Stornovanie objednávky tovaru/služby

6.1. Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom v nasledovných prípadoch:

  • do 24 hodín od vytvorenia objednávky alebo ak doposiaľ nebola objednávka potvrdená zo strany predávajúceho,

  • v prípade že nebola dodržaná publikovaná cena výrobku/služby alebo nebola dodržaná dodacia lehota určená predávajúcim pri potvrdení objednávky.

6.2 V prípade, že Kupujúci stornuje už potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky preukázateľné účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade ak Kupujúci stornuje objednávku po jej odoslaní predávajúcim a predávajúcemu vznikli náklady na dopravu tovaru.

6.3 Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v určenej lehote, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak. Predávajúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak Kupujúci neodpovedá na e-mail alebo ho nemôže telefonicky zastihnúť po dobu viac ako troch pracovných dní za sebou.

6.4 V prípade zakúpenia služby môže Kupujúci požiadať o odstúpenie a to do 14 dní odo dňa registrácie. Predávajúci v čo najkratšom možnom čase požiadavku na odstúpenie vybaví a Kupujúcemu vráti uhradenú čiastku za službu. V prípade vzdelávacích kurzov takéto právo Kupujúcemu zaniká, vzhľadom na povahu služby/produktu. Kupujúci je povinný uhradiť Predávajúcemu vzniknuté všetky náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s prípravou materiálov pre Kupujúceho v prípade objednávky služieb, ktoré si takúto prípravu vyžadujú. Požiadavka na odstúpenie môže byť podaná e-mailom na coach@jakubbucko.com.

7. Dodacie podmienky služby

7.1. Robíme maximum pre vašu spokojnosť so službou, resp. tovarom, ktoré si od nás zakúpite a to v maximálnej možnej kvalite.

7.2. V prípade nedostupnosti služby je Kupujúci povinný bezodkladne informovať Predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za problémy spôsobené rýchlosťou a kvalitou internetového pripojenia Kupujúceho.

7.3. O problémoch s poskytovaním služby môže Kupujúci informovať Predávajúceho písomne zaslaním e-mailu na coach@jakubbucko.com. V e-maile je potrebné podrobne popísať problém a ako dlho pretrváva, prípadne môže Kupujúci priložiť screenshoty dokazujúce problém. Na e-mail Kupujúceho odpovedá Predávajúci v čo najkratšom možnom čase, v závislosti od zložitosti problému, ale tak, aby mohol Kupujúci čo najrýchlejšie službu plnohodnotne využívať.

8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

8.1. Kupujúci nadobudne vlastníctvo tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi chovania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

8.3. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho pošle predávajúcí na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je určená príslušná Slovenská obchodná inšpekcia:

Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/

8.5. Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike, so sídlom Mlynské nivy 4924/44A, 82715 Bratislava, internetová adresa: https://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadení (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

8.6. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianskeho zákonníka.

9. Ochrana osobných údajov

Viac o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Ochrana osobných údajov.

10. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítači. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy je možné plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítači kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

11. Doručovanie newsletterov

11.1. Kupujúcemu môžu byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.

12. Právne odmietnutie zodpovednosti

12.1. Kupujúci si je vedomý toho, že Predávajúci ako poskytovateľ služieb nie je lekár, terapeut, psychoterapeut ani iný odborník z medicínskej oblasti a teda je Kupujúci v prípade nákupu služieb povinný konzultovať všetky zmeny v rámci svojho životného štýlu, stravovacieho režimu, tréningového programu či suplementácie výživovými doplnkami so svojim všeobecným a ošetrujúcim lekárom, predtým než akékoľvek Predávajúcim navrhnuté úpravy implementuje. Kúpou akejkoľvek služby Kupujúci súhlasí, že všetky takéto zmeny v rámci svojho životného štýlu, tréningového programu, stravovacieho režime a prípadnej suplementácie výživovými doplnkami bude konzultovať s lekárom predtým, než akékoľvek návrhy či zmeny zo strany Predávajúceho implementuje.

12.2. Predávajúci tiež nesľubuje a nie je povinný: (1) poskytovať služby so zámerom správať sa alebo byť vnímaný ako psychoterapeut poskytovaním psychologických konzultácií, psychoanalýzy si behaviorálnej terapie, (2) asistovať komukoľvek s riešením vážne zdravotnej diagnózy či ochorenia s cieľom zlepšiť, manažovať či vyriešiť túto diagnózu či ochorenie a (3) pomáhať komukoľvek kto nie je pod pravidelným dohľadom lekára pri implementovaním zmien do ich životného štýlu.

12.3. Kupujúci je pri využívaní služieb “Online coaching”, “Tréningový programming” povinný pravidelne dodávať potrebné informácie a materiály podľa inštrukcií Predávajúceho. V opačnom prípade si je Kupujúci vedomý, že Predávajúci môže kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť a ukončiť spoluprácu s Kupujúcim. Kupujúci si je tiež vedomý, že v rámci služieb “Online coaching” a “Tréningový programming” je minimálna dĺžka spolupráce 16 týždňov.

12.4. Kupujúci nákupom služby u Predávajúceho rozumie, že Kupujúci je v plnej miere zodpovedný za jeho/jej/ich progres a zlepšenie v oblasti fyzického zdravia a vzhľadu a výsledkov, ktoré dosiahne v rámci zakúpených služieb. Predávajúci mu pomôže a poskytne mu potrebné vedenie, no Kupujúceho plnenie pokynov a venovanie sa nastaveným programom sú len jedny z mnohých nevyhnutných elementov pri dosiahnutí výsledkov. Predávajúci písomne, verbálne a ani nijakým iným spôsobom nezaručuje a negarantuje výsledky dosiahnuté Kupujúcim v oblasti jeho výkonu, zdravia, vzhľadu či príjmu. Kupujúci rozumie povahe zakupovanej služby a chápe, že výsledky každého človeka sú rôzne. Predávajúci nevytvára žiadne záruky okrem tých, ktoré vyplývajú z nátury služby a sú zverejnené na webovej stránke Predávajúceho alebo boli Predávajúcim uvedené v písomnej či verbálnej komunikácii s kupujúcim.

13. Záverečné ustanovenia

13.1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodné (zahraničné) prvky, tak sa strany zhodujú, že vzťah sa riadi slovenským právom.

13.2. Voľbou práva podľa čl. 12.1 obchodných podmienok nie je spotrebiteľ zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho rádu, od ktorých sa nie je možné odchýliť, a ktoré by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použili podľa ustanovenia čl. 6 odst. 1 Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o práve rozhodnom pre zmluvné záväzkové vzťahy (Rím I).

13.3. Ak sú niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo se takými stanú, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatným ustanoveniam čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosťou ostatných ustanovení.

13.4. Kupná zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

13.5. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

13.6. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa elektronickej pošty …..

V Bratislave dňa 08.07.2022